X klass

 Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 T-7-1/22/5

Tänased 9. klassid, jälgige jooksvalt infot!

Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed
Tallinna kolme kooli (Tallinna Ühisgümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium) ühiskatsete e-testid (08. märts või 18. märts) on nelja kooli e-testidega samad.

Õpilased, kes soovivad kandideerida nii nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k) kui ka kolme kooli (TÜG, JWG, KSG), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele. Pabertestid viivad neli ja kolm kooli läbi eraldi.

Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast

 • kas märtsikuus kahes osas: eeltestid 8. märtsil kell 14.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja põhitestid 26. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, füüsika, prantsuse keele test prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele) neljas koolis. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.
 • või e-testidena 18. märtsil kell 10.00 (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS), kui epidemioloogiline olukord ei võimalda koolimajades paberteste sooritada. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.

Otsusest, millisel kujul praktilised tööd läbi viiakse, teavitatakse kandideerijaid hiljemalt 23. veebruaril.

Ühiskatsetele registreerumine
Registreerumine ühiskatsetele algab 14. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda TÜG vastuvõtu korra ja selles sisalduva kolme kooli ühiskatsete korraldamise korraga.

E-testide sooritamine
Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või      ID-kaardiga.
Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks kaameraga laua- või sülearvutit.

3. märtsil kell 11.00 avame Eksamite Infosüsteemis eesti keele, matemaatika ja inglise keele harjutustestid:

11.00 – 11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 minutit)

11.45 – 12.25 matemaatika (test avatud 30 minutit)

12.30 – 13.10 inglise keel (test avatud 30 minutit)

Õpilastel tuleb eelnevalt läbida isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

8. märtsil kell 14.00 viiakse Eksamite Infosüsteemis läbi eeltestid:

14.00 – 14.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 minutit)

14.45 – 15.25 matemaatika (test avatud 30 minutit)

15.30 – 16.10 inglise keel (test avatud 30 minutit)

Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 26. märtsil põhiteste sooritama.


Pabertestide sooritamine
26. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest
Praktilistest töödest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2022 ning infosüsteemi üles laadima 9. kl hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2022. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.


Vestlused

Vestlused toimuvad veebis kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

vestluste I voor (1. valiku vestlused) – 11.-14. aprill, 18. aprill

vestluste II voor  (2. valiku vestlused) – 19.-22. aprill, 25. aprill

vestluste III voor (3. valiku vestlused) – 25.-29. aprill


Hinnetelehed
Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 26. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile kolmele koolile hiljemalt 25. veebruaril.


Juhend eKooli kasutajatele.avage eKoolis hinneteleht,

 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Täpsemad juhised e-testide läbiviimise kohta
Täpsemad juhised e-testide läbiviimise kohta avalikustatakse koolide kodulehekülgedel registreerimise alguses 14. veebruaril.

Näidisülesanded
Näidisülesanded:  eesti keele näidistest, matemaatika näidistest, inglise keele näidistest, füüsika näidistest.
Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli  vastuvõtukorras (Lisa 3).

Kontakt
Küsimuste korral vastab õppejuht Margit Timakov oppejuht@tyhg.edu.ee