10. klassi sisseastumiseks korraldatakse Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsed. Ühiskatsete läbiviimist reguleerib Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord.

Tallinna Ühisgümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks võivad õpilased kandideerida ühele õppesuunale. Teise õppesuuna eelistuse saab õpilaskandidaat soovi korral avaldada vestlusel.

Õpilased, kes on õppinud eesti õppekeelega põhikoolis B-võõrkeelena soome keelt ja kelle 9. klassi iga õppeperioodi keskmine hinne on vähemalt 4,2 ja käitumine vähemalt hea, võetakse Tallinna Ühisgümnaasiumi võõrkeeleharusse 10. klassi õpilaskandidaadiks vastu ühiskatsete praktiliste tööde sooritamise kohustuseta.

Kolme kooli ühiskatsetel sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemusi arvestatakse Tallinna Ühisgümnaasiumi kandideerimisel järgmiselt:

 • 10. klassi reaalsuuna õpilaskandidaatide puhul kasutatakse testipunktide teisendamiseks järgmisi koefitsiente:
Eesti keel Matemaatika Inglise keel
0,5 1,0 0,5
 • 10. klassi humanitaarsuuna õpilaskandidaatide puhul kasutatakse testipunktide teisendamiseks järgmisi koefitsiente:
Eesti keel Matemaatika Inglise keel
1,0 0,5 0,5
 • 10. klassi võõrkeelesuuna õpilaskandidaatide puhul kasutatakse testipunktide teisendamiseks järgmisi koefitsiente:
Eesti keel Matemaatika Inglise keel
0,5 0,5 1,0

Kandidaadid kutsutakse vestlusele testide teisendatud punktisummade ning hinnetelehel kajastuva info alusel.

Teatriharu katseteks tuleb kandideerijal osaleda täiendaval vestlusel, kus tuleb:

 • esitada pähe õpitud luuletus, mille mõte on endale selge (midagi isikupärast), olles valmis vastu võtma tagasisidet ja vajadusel ümber kohanema (1-3 minutit);
 • esitada peast kirjanduslik tekst-monoloog (3-5 minutit);
 • olla valmis ennast kirjeldama, tuues välja, milline on varasem kokkupuude näitlemisega.

Vestlus võõrkeele suuna õpilaskandidaadiga toimub inglise keeles.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

 • kooli ja õppesuuna valiku põhjendus;
 • õppeedukus, st üheksanda klassi positiivsed tulemused;
 • sotsiaalsed oskused (eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud);
 • saavutused (sh osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides);
 • suunapõhise vestluse sisukus.

Vastuvõtukomisjon hindab ühisotsuse alusel vestlust kuni 100 punktiga. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata praktiliste tööde headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kelle õppeedukus ja/või käitumine on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest või kelle ainealased teadmised ja oskused erinevad oluliselt sooritatud praktiliste tööde (testide) tulemustest. Otsuse Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul praktiliste tööde ja vestluse tulemuste pingerea alusel, kusjuures põhikooli õppeedukust arvestatakse vestlusvoorus. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad.

Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavate kandidaatidega võetakse ühendust ühiskatsete keskkonna kaudu hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vestlusvooru. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 27. juunil.

Õpilaskandidaat kinnitab enda soovi Tallinna Ühisgümnaasiumis õppima asuda, võttes vastu kutse ühiskatsete infosüsteemi kaudu, misjärel on vastav märge nähtav ka teistele ühiskatsetes osalevate koolide vastuvõtukomisjonidele. Koolis ei avata 10. klasse juhul, kui 28. juuniks on laekunud 10. klassi astumiseks vähem kui 52 kirjalikku taotlust.

Kui koolis on 28. juuni seisuga 10. klassides vabu õpilaskohti, võetakse taotlusi 10. klassi astumiseks vastu 14. augustist kuni 18. augustini. Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust avaldatakse kooli veebilehel. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse e-kirjaga hiljemalt 25. augustiks. Vastuvõttu vabanenud kohtadele võivad taotleda ka õpilased, kes ei ole osalenud testidel ega vestlusvoorus. Vastuvõtu aluseks on põhikooli lõputunnistus ja vestlus.

Koolil on õigus mitte arvata õpilaskandidaatide nimekirja õpilasi, kellele on viimasel õppeaastal avaldatud kooli kodukorra rikkumise eest noomitust direktori käskkirjaga. Täpsem info: Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord