2. klassid töötavad õhtuses vahetuses.
II vahetuse tunnid algavad kell 11.55 või 12.55, koolipäev võib lõppeda kell 17.30.

Alates 6. klassist õpitakse Tallinna Ühisgümnaasiumis kolme võõrkeelt: inglise keel, vene või saksa keel ja soome keel.

Gümnaasiumis saab B-võõrkeelena õppida saksa, vene või soome keelt.
C-võõrkeelena: soome, saksa, prantsuse, hispaania või jaapani keelt.

  • Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul.
  • Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi või dokumendi koopia v.a digiallkirjaga kinnitatud taotluse puhul;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

  • 2.– 9. ja 11.– 12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul.
  • Kooli vastuvõtmisest või mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse e-kirjaga 10- tööpäeva jooksul peale taotluse esitamisest.

Tallinna Ühisgümnaasium vastuvõtu tingimused ja kord

Vanema-taotlus-lapse-1.-klassi-astumiseks-1
Vanema taotlus õpilase 2.-9. klassi astumiseks
Vanema taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks
Õpilase taotlus gümnaasiumiklassi astumiseks