Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog
HEV koorinaator

Käti Kohv    Kati.Kohv@tyhg.edu.ee
646 2355
56937486

Sotsiaalpedagoog on koolis esmaspäevast reedeni.
Lastevanemate vastuvõtt eelneval kokkuleppel esmaspäevast reedeni.

 1. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega, sõltuvusprobleemidega, sotsiaalse tõrjutuse ja hooletusse jätmiste probleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine.
 2. Sotsiaalpedagoog vajadusel informeerib, nõustab ja toetab õpilasi, õpetajaid ning lapsevanemaid. Sotsiaalpedagoogi ülesanneteks on probleemide ennetamine, hindamine, nõustamine ja konsulteerimine.
 3. Sõltuvalt vajadusest loob ja koordineerib sotsiaalpedagoog abivajaja ümber võrgustiku (koolisisese või/ja – välise), mis parimal võimalikul moel toetab õpilast probleemi põhjuste väljaselgitamisel ja parimate võimalike lahenduste leidmisel.
 4. Sotsiaalpedagoog selgitab välja ja soovitab HEV õpilastele isiksuse arengut toetavaid tegevusi ja õppimisvõimalusi, aitab õpilasel oma probleeme teadvustada ja analüüsida, et leida oma probleemidele lahendus
 5. Sotsiaalpedagoogiline abi põhineb enamasti individuaalsel tööl õpilasega juhtumitöö meetodil.
 6. Sotsiaalpedagoogil on õigus külastada õpetajate nõusolekul tunde
 7. Sotsiaalpedagoogil on õigus vanemate nõusolekul külastada õpilase kodu sellest vahetult ette teatades.
 8. Sotsiaalpedagoog osaleb järgmistel koolielu puudutavatel koosolekutel ja nõupidamistel:
 • lastevanemate üldkoosolekud;
 • klassi lastevanemate koosolekud (vastavalt vajadusele);
 • õppenõukogu koosolekud;
 • kooli juhtkonna nõupidamised;
 • komisjonide koosolekud (nt nõustamiskomisjon, alaealiste asjade komisjon), vastavalt direktori käskkirjale;
 • muud erakorralised koosolekud või nõupidamised;
 • juhib ja reguleerib kooli tugikomisjoni tööd.
 1. Sotsiaalpedagoog osaleb kooli arengut ja funktsioneerimist puudutavate dokumentide koostamisel.

Sotsiaalpedagoog arvestab oma töös kutse-eetikat, et tagada konfidentsiaalsus.