Pikapäevarühm

Pikapäevarühma tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga  10.05.2019 nr HA-4/32
Kehtestada alates 1. septembrist 2019 Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu alljärgnevalt:

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Jrk nr Teenus Ühik Hind käibemaksuta € Käibemaksu määr % Lõpphind €
1.1. Pikapäevarühm Tund 1,15 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 1,15
Pikapäevarühma päevakava:
11.45 – 12.00 Kogunemine pikapäevarühma klassi (ruum 401)
12.00 – 12.40 Mängutund / vaba tegevus
12.55 – 13.40 Õppetöö pikapäevarühmas
13.40 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Tegevused värskes õhus (sõltuvalt ilmast), vaba aeg
15.00 – 16.00 Mängud, erinevad tegevused. Õppetöö.

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine toimub iga päev kell 13.40.
Pikapäeva rühmas käivate õpilaste toitlustamise kohta peab arvestust pikapäeva rühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäeva rühma õpetaja aruande põhjal. (1,34 €  üks söögikord).
Pikapäevarühm töötab 31. maini 2021.

Pikapäevarühma töökorraldus:
Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa 1. klassi õpilased
Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel (Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks). Lapsevanem esitab elektroonselt digiallkirjastatud avalduse kooli kantseleisse aadressil tyhg@tyhg.edu.ee või klassiõpetajale paberkandjal.
Avalduse alusel koostatakse leping lapsevanemaga tasulise teenuse osutamiseks.
Pikapäevarühma avamiseks peab olema vähemalt 16 avaldust.
Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma kodukord:
Pikapäevarühma õpilane võib pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).
Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama kooli kodukorrast.
Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.
Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad  jne.
Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õues, liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne.).