Pikapäevarühm

Pikapäevarühma tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga  17.08.2018 nr HA-4/60
Kehtestada alates 1. septembrist 2018 Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu alljärgnevalt:

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Jrk nr Teenus Ühik Hind käibemaksuta € Käibemaksu määr % Lõpphind €
1.1. Pikapäevarühm Tund 1,00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 1,00

Pikapäevarühma eesmärgid:
aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi; kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;
abistada õpilasi kodutööde tegemisel;
õpetada lastele vastutustunnet;
arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;
õpetada oskust teistega arvestada;
organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate töölehtede täitmine);
organiseerida aktiivset puhkust õues;
muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;
suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa  1.klassi  õpilased.