Logopeed

Logopeed Ines Vasemägi    Ines.vasemagi@tyhg.edu.ee

Vestlusaeg individuaalsel kokkuleppel.

Koolis   toimuv   logopeediline   töö   on   tugisüsteemi   üks   osa, mille   eesmärk   on   ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid lastel, kellel ilmnevad raskused suulisel ja /või kirjalikul eneseväljendamisel.

Õppe- ja korrektsioonitöö seisneb:

 • häälikuanalüüsioskuse kujundamises (häälikute õige häälduse täpsustamine; häälimine; häälikute arvu, järjekorra ja koha määramine sõnas);
 • foneemanalüüsioskuse kujundamises (häälikurühma määramine; kriitilise koha leidmine sõnas; häälikupikkuse muutmine ja määramine; tähe valik);
 • funktsionaalse lugemisoskuse kujundamises;
 • eesti keele ortograafiareeglite mõistmises ja õiges kasutamises;
 • kõnearenduses (sõnavara täpsustamine ja täiendamine, töö lause ja sidustekstiga);
 • korrektsioonitöös (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja fantaasia arendamises ülaltoodud tegevuste kaudu);
 • häälikuseades (puuduoleva hääliku kõnesse viimine, hääliku asukoha muutmine).

Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajate ja klassijuhatajatega,  nõustab  klassiõpetajaid ja lapsevanemaid õpiraskustega õpilaste õpetamisel.
Koolilogopeedi teenuseid kasutavad õpilased 1.-9. klassini. Logopeedilise õpiabi rühmad komplekteeritakse sügisel diagnoosetteütluste, lugemiskontrolli ja aineõpetaja soovituste alusel.

Lugemissoovitused lapsevanematele

 1. Lerkkanen, M-K. Lugema õppimine ja õpetamine (raamatus käsitletakse lugemis-ja kirjutamisoskuse omandamist varasest lapsepõlvest esimeste kooliaastateni).
 2. Karlep,K. Kõnearendus (raamatus vaadeldakse lähemalt laste sõnavara arendust, praktilist lauseõpetust, sidusteksti mõistmise ja loomiseõpetust).
 3. Adams,I.,Stuck,V.,Tillmanns-Karus,M. Hopsadi-huu, võimlemas on suu (raamatus pakutakse praktilisi harjutusi artikulatsiooniaparaadi lihaskonna arendamiseks).
 4. Rogers,B. Taasleitud käitumine (raamat probleemsest käitumisest, mis pakub huvi ka lapsevanematele. Autor on ise õpetaja ja mudelid, mida ta soovitab on praktikas läbi proovitud).
 5. Hansen,A.,Jahu,M. Lups lugema 1. ja 2. osa (praktilised töölehed lugemaõppimiseks koos värvimise, kleepimise, joonistamise ja kirjutamise võimalustega).
 6. Eesti Logopeedide Ühingu poolt välja antud kogumikud väikelapse kõne, lasteaialapse ja koolilapse kõne arengust ja arendamise võimalustest.