HEVKO

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator

Gairi Volk
gairi.volk@tyhg.edu.ee
tel 56217276

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatori (hevko) töö põhieesmärgid
Hevko toetab ja juhendab õpilasi, õpetajad ja lapsevanemaid õppetöö protsessis. Korraldab koolis õppes üldist lisatuge vajavate ja haridusliku erivajadustega õpilaste õppetööd. Juhib koolis meeskonnatööd, mille eesmärgiks on toetada üldist lisatuge vajavate ja haridusliku erivajadustega õpilaste õpet ja arengut. Haldab üldist lisatuge vajavate ja hariduslike erivajadustega õpilasi puudutavat dokumentatsiooni. Osaleb (vajadusel korraldab koolipoolse esindaja osalemise) õpilase tugivõrgustiku töös ka väljaspool kooli.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekoordinaator Gairi Volk osutab erandolukorras ka sotsiaalpedagoogilise nõustamise teenust.