Valikained lähtuvad kooli üldeesmärkidest ja täiendavad õppesuundi. Need valitakse koostöös õpetajate, õpilaste ja hoolekoguga.

I – II kooliaste:

Maateadus, rütmika ja tants, arvutiõpetus

III kooliaste – arvutiõpetus, karjääriõpe

Gümnaasium

Valikained kõigile harudele:

Kultuurilugu, joonestamine, c-võõrkeel, riigikaitse, filosoofia

Reaalharu:

Elektrotehnika, kodundus, majandusõpe, lisakursused matemaatikas ja füüsikas

Humanitaarharu:

Kõnetehnika,meedia,filosoofia ajalugu, lisakursused kirjanduses, kultuuriloos

Võõrkeelte haru:

Briti kultuuriloo kursused, lisakursused A ja B-võõrkeeles