Õppenõukogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/5  31.08.2017

Päevakord:

 1. Klassijuhatajate 2016/2017. õppeaasta aruanded peale täiendavat õppetööd sügisel (augustis).
 2. 30. augusti töörühmade ettepanekute kooskõlastamine ja kinnitamine.
 3. Diferentseeritud hindamise võimaldamine emakeeles 2017/2018. õppeaastal Tallinna Ühisgümnaasiumi lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele.
 4. IÕK-de jätkumine.
 5. Õpetajate esindajate nimetamine kooli hoolekogusse.
 6. Direktori sõnavõtt

Otsused:

 • Otsustati: nimetada kooli hoolekogusse õpetajate esindajatena Aade Erits ja Liivia Kivit.
  Hääletamine: poolt otsus oli ühehäälne. Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44
 • Otsustati: lapsevanemate avalduse alusel viia (XXX) üle 2. klassi.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44
 • Otsustati: lapsevanema avalduse alusel viia (XXX) üle 5. klassi.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  04.01.2019

Kinnitatud päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020. õppeaastaks.
 2. Õppenõukogu ülesannete ülevaatamine õppenõukogu tõhususe tõstmiseks.
 3. II poolaasta sündmuste kuupäevad.
 4. 2018/2019. õ-a I poolaasta kokkuvõtted.
 5. Arutelu õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks ja vastutuse võtmiseks.

Otsused:

 • Otsustati : valida 2019/2020. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44