Õppenõukogu

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  03.01.2020
Kinnitatud päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020. õppeaastal.
 2. 2019/2020. õppeaasta 1. trimestri ja 1. ning 2. kursuse õppe- ja kasvatustöö tulemused.
 3. Kooli kodukorrast.

Otsused:

 • Õppenõukogu sekretäri valimine.

Mehis Pever tegi  ettepaneku valida õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs. Poolt otsus oli ühehäälne.
Otsus: valida Sirje Järs õppenõukogu sekretäriks.
Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.

 • 2019/2020. õppeaasta 1. trimestri ja 1. ning 2. kursuse õppe- ja kasvatustöö tulemused. Margit Timakov
 • Kodukorra ülevaatamine. Kinnitamine toimub 21. jaanuaril.

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/6  29.08.2019
Kinnitatud päevakord:

 1. 2019/2020. õppeaasta uute õpetajate tutvustamine.
 2. 2018/2019. õppeaasta lõpetamine pärast täiendavat õppetööd augustis.
 3. 2019/2020. õppeaasta diferentseeritud hindamine emakeeles.
 4. Eripedagoogilist õpiabi vajavad õpilased 2019/2020. õppeaastal.
 5. Koduõppe rakendamine.
 6. Muudatustest kooli kodukorras.
 7. loolipäeva aktused 2. septembril kooli staadionil ja aulas.
 8. Uue õppeaasta kalenderplaan.
 9. Sõnavõtud.
  TÜG – 100 tähistamisest
  Õpetajate palgast.
 1. Õppeaasta eesmärk – kovisioon.

Otsused:

 • Otsustati:
  Õpilaste üle viimine järgmisse klassi pärast täiendavat õppetööd.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.2019/2020. õppeaasta diferentseeritud hindamine emakeeles.
 • Ines Vasemägi esitas diferentseeritud hindamist vajavate lugemis- ja kirjutamisraskustega põhikooliõpilaste nimekirja. Diferentseeritud hindamist vajavate õpilaste nimekiri võeti vastu ühehäälselt. (vt nimekiri lisas)
  Alus: PRÕK § 19, lg 2
 • lapsevanema avalduse alusel ettepaneku rakendada koduõpe 2019/2020. õppeaastal õpilasele XX.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/5  19.06.2019
Kinnitatud päevakord:

 1. 2018/2019. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine. Klassijuhatajate aruanded. Mehis Pever
 2. Mehis Peveri tänu- ja aukirjad õpetajatele.
 3. Margit Timakovi sõnavõtt.

Otsused:

 • Otsustati: tunnustada Marta Pärn’a, Romi Elisabet Päll’i, Mirjam Liis Leoke’st ja Tobias Oblikas’t kiituskirjaga.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.
 • Otsustati: tunnustada Marko Krund’i hõbemedaliga. Christian-Enrique Hindremäe’d, Marri-Mariska Tammepõld’, Keio Laht’e ja Edith Reimann’i kuldmedaliga.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/4  07.06.2019
Kinnitatud päevakord:

 1. 2018/2019. õppeaasta lõpetamisest enne täiendavat õppetööd kevadel. Margit Timakov
 2. Aivo Saare sõnavõtt.
 3. Mehis Peveri sõnavõtt.Otsused:
 • Otsustati: tunnustada lisas nimetatud õpilasi kiituskirjaga.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.
 • Otsustati: jätta lisas nimetatud õpilased täiendavale õppetööle.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.
 • Otsustati: hinnata 8. klassi õpilase XX käitumine mitterahuldava aastahindega korduvate põhjuseta puudumiste tõttu.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.
 • Otsustati: hinnata 8. klassi õpilase XX käitumine mitterahuldava aastahindega põhjuseta puudumiste ja kooli kodukorra korduva rikkumise tõttu.
  Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/3  23.04.2019
Kinnitatud päevakord:

Õpilasele XX koduõppe rakendamine lapsevanema taotluse alusel.
Otsus: Rakendada õpilasele XX lapsevanema avalduse alusel koduõpe käesoleva õppeaasta lõpuni.

Alus: PGS § 72, lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44.
Alus: RT I, 03.09.2013, 4 – jõust. 06.09.2013.

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/2  19.03.2019
Kinnitatud päevakord:

 1. 2018/2019 õppeaasta II trimestri ja kolme kursuse kokkuvõtted.
 2. Miks puudulikud hinded tekivad?
 3. Kuidas motiveerida tulemuste nimel pingutama?
 4. Kolme kooli katsed 10.klassi astujatele.

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll nr 4-2/1  04.01.2019
Kinnitatud päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020. õppeaastaks.
 2. Õppenõukogu ülesannete ülevaatamine õppenõukogu tõhususe tõstmiseks.
 3. II poolaasta sündmuste kuupäevad.
 4. 2018/2019. õ-a I poolaasta kokkuvõtted.
 5. Arutelu õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks ja vastutuse võtmiseks.

Otsused:

 • Otsustati : valida 2019/2020. õ-a õppenõukogu sekretäriks Sirje Järs.
  Alus: PGS § 72 lg 3, HTM 23.08.2010 nr 44