Dokumendid

Dokumendiregister

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Tallinna Ühisgümnaasiumi põhimäärus
Tallinna Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi õppekava
Tallinna-Ühisgümnaasiumi-põhikooli-õppekava

Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukava 2018-2022

Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava

Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord
Tallinna Uhisgumnaasiumi vastuvotukord
Tallinna Ühisgümnaasiumi toitlustatavate õpilaste üle arvestuse pidamise kord
Tallinna Ühisgümnaasiumi vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Tunnustamise meetodid
Korrapidamise kord

Pikapäevarühma töökorralduse alused ning pikapäevarühma kodukord ja päevakava
Tallinna Ühisgümnaasiumis rakendatatavad tugiteenused ja -meetmed

Uurimistööde juhend
Loodusainete uurimuste ja referaatide vormistamine
Uurimistööle esitatavad nõuded
Loovtööde korraldus TÜG-s
Loovtööde teemad

Arenguvestluste läbiviimise kord Tallinna Ühisgümnaasiumis
Tallinna Ühisgümnaasiumi töötasustamise juhend

Tallinna Ühisgumnaasiumi asjaajamiskord