Dokumendid

Dokumendiregister

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Tallinna Ühisgümnaasiumi põhimäärus
Tallinna Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi õppekava
Tallinna-Ühisgümnaasiumi-põhikooli-õppekava kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 4-5/4 05.02.2018

Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukava 2018-2022 kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/236 15.06.2018
Üldtööplaan 2020

Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava

Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga 29. oktoober 2021 nr 4-5/2
Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 26. jaanuari 2021 käskkirja nr T-7-1/21/33
Tallinna Ühisgümnaasiumi toitlustatavate õpilaste üle arvestuse pidamise kord kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 4-5/5 21.02.2019
Tallinna Ühisgümnaasiumi vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu otsusega nr 4-8/6 02.05.2019
Tunnustamise meetodid
Korrapidamise kord
HEV õpilaste tugisüsteemid uuendamisel 14.02.2020
Pikapäevarühma töökorralduse alused ning pikapäevarühma kodukord ja päevakava kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 4-5/1 22.09.2021

Uurimistööde juhend
Loodusainete uurimuste ja referaatide vormistamine
Uurimistööle esitatavad nõuded
Loovtööde korraldus TÜG-s
Loovtööde teemad
Loovtööde ajakava 2021-22

Arenguvestluste läbiviimise kord Tallinna Ühisgümnaasiumis
Tallinna Ühisgümnaasiumi töötasujuhend
Tallinna Ühisgumnaasiumi asjaajamiskord Tallinna Haridusameti kooskõlastus 24.08.2016