Dokumendid

Dokumendiregister

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Tallinna Ühisgümnaasiumi põhimäärus
Tallinna Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi õppekava- on uuendamisel (15.03.2017)
Tallinna-Ühisgümnaasiumi-põhikooli-õppekava kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 4-5/4 05.02.2018

 Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukava 2018-2022 kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/236 15.06.2018

Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava

Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord
Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 11.01.2019 nr 1.-2/16
Tunnustamise meetodid
Korrapidamise kord
HEV õpilaste tugisüsteemid
Pikapäevarühma kodukord ja päevakava
Pikapäevarühma töökorraldus
Tallinna Ühisgümnaasiumi raamatukogu kodukord

Uurimistööde juhend
Loodusainete uurimuste ja referaatide vormistamine
Uurimistööle esitatavad nõuded
Loovtööde korraldus TÜG-s
Loovtööde ajakava 2017/2018 õppeaasta
Loovtööde teemad

Arenguvestluste läbiviimise kord Tallinna Ühisgümnaasiumis
Tallinna Ühisgümnaasiumi töötasujuhend
Tallinna Ühisgumnaasiumi asjaajamiskord Tallinna Haridusameti kooskõlastus 24.08.2016