Õpiabi

Õpiabirühma õpetaja

  • Viib läbi õpiabitunde õpilastele, kellel on ainealased raskused või välja kujunemata õpioskused ja kes vajab lisaks aineõpetaja abile toetavat õppekorraldust.
  • Planeerib õpilasele jõukohased tööeesmärgid.
  • Kasutab õpilase tasemele vastavat õpetamismetoodikat.
  • Teeb koostööd tugispetsialistide ja aineõpetajatega.