Avalik teave/Üldkasutatavad teenused

Ruumide ja inventari üürihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadega 19.11.2013 nr HA-4/61 ja 29.11.2013 nr HA 4-4/64

Info: Mart Tartlan Mart.Tartlan@tyhg.edu.ee

Andmekaitsetingimused
Tallinna Ühisgümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

Tallinna Ühisgümnaasium ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust
e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Kooli andmekaitse kontaktisikud, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kooli direktor ja sekretär, kontakt e-posti aadressil tyhg@tyhg.edu.ee

Kohtulahendid
Jõustunud kohtulahendeid ei ole.
Kohtulahendid on avalikustatud Riigi Teatajas.

Korruptsiooni ennetamine
Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik: Mehis Pever, direktor, Mehis.Pever@tyhg.edu.ee, tel 646 2348
Ametiseisundit omavad isikud:
Mart Tartlan- haldusdirektor
Margit Timakov- õppejuht
Katrin Nool- juhiabi

Eelarve:
Tallinna linna eelarve

Riiklik järelvalve:
Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel
Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Teadus- ja Haridusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Riigihanked:
Kättesaadavad riigihangete registrist

Tellitud uuringud ja analüüsid:
Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Õigusaktid:
Haridus- ja Teadusministreeriumi õigusaktid leiad siit.
Tallinna Haridusameti õigusaktid leiad siit.
Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS)  õigusaktid leiad siit.

Kooli täieliku dokumendiregistriga saate tutvuda:
Dokumendiregister