Kodukord

Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord

Üldsätted

(1) Kodukord on Tallinna Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) õppetööd ja õppekorralduse alaseid, õpilase ning õpilase vanema või eeskostja (edaspidi vanem) õiguseid ja kohustusi, koolitöötajate õiguseid ja kohustusi ning õppetegevuse alaseid suhteid reguleeriv kooli dokument.
(2) Kodukorra eesmärk on tagada õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel ühtsed nõuded ja vastavus kehtivatele õigusaktidele.
(3) Üldjuhul muudetakse kodukorda enne uue õppeaasta algust, kui seadus ei näe ette teisiti.
(4) Kodukorra kehtestab direktor käskkirjaga ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.
(5) Kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.
(6) Kodukorra muudatustest teavitatakse õpetajaid õppenõukogus, kodukord avalikustatakse veebilehel ja pannakse välja koolis õpilastele nähtavasse kohta.

Kodukorra reguleerimisala

Kodukorraga määratletakse:
(1) Kodukorra reguleerimisala;
(2) Õppeaeg;
(3) Õppekirjanduse kasutamise ning tagastamise tingimused ja kord;
(4) Õpilase koolist väljaarvamine;
(5) Hindamisest teavitamise kord;
(6) Koolikohustuse täitmise tagamine;
(7) Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine;
(8) Õppest puudumise teavitamise kord;
(9) Arenguvestlused;
(10) Pikapäevarühm;
(11) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord;
(12) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis;
(13) Õpilase ja vanema teavitamine;
(14) Õpilase tunnustamine;
(15) Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine ning nendest teavitamise kord;
(16) Koolimütsi statuut;
(17) Õpilasreeglid.