Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord

Üldsätted

(1) Kodukord on Tallinna Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) dokument, mis käsitleb õppetöö ja
õppekorralduse aluseid; õpilase, tema vanema või eeskostja (edaspidi vanem) ning koolitöötajate
õigusi ja kohustusi õppetegevuses ning käitumise ja ühistegevuse reegleid.
(2) Kodukorraga järgitakse ühtseid nõudeid, saavutatakse töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ja
vara kaitstus.
(3) Kodukorra kehtestab direktor käskkirjaga ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks
kohustuslik.
(4) Kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli
hoolekogule ja õpilasesindusele.
(5) Kodukorra muudatustest teavitatakse õpetajaid õppenõukogus, kodukord avalikustatakse veebilehel
ja pannakse välja koolis õpilastele nähtavasse kohta.
(6) Kooli igapäevane tegevus toimub vastavalt päevakavale, tunniplaanile ja üldtööplaanile.
(7) Õppe- ja kasvatustööd ning koolikorraldust puudutav informatsioon on kättesaadav kooli veebilehel
ja eKoolis.
(8) Lapsevanemat teavitatakse õpilase päevakava muutustest eKooli kaudu.