Kodukord

Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord

Üldsätted

(1) Kodukord on Tallinna Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) dokument, mis käsitleb õppetöö ja
õppekorralduse aluseid; õpilase, tema vanema või eeskostja (edaspidi vanem) ning koolitöötajate
õigusi ja kohustusi õppetegevuses ning käitumise ja ühistegevuse reegleid.
(2) Kodukorraga järgitakse ühtseid nõudeid, saavutatakse töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ja
vara kaitstus.
(3) Kodukorra kehtestab direktor käskkirjaga ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks
kohustuslik.
(4) Kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli
hoolekogule ja õpilasesindusele.
(5) Kodukorra muudatustest teavitatakse õpetajaid õppenõukogus, kodukord avalikustatakse veebilehel
ja pannakse välja koolis õpilastele nähtavasse kohta.
(6) Kooli igapäevane tegevus toimub vastavalt päevakavale, tunniplaanile ja üldtööplaanile.
(7) Õppe- ja kasvatustööd ning koolikorraldust puudutav informatsioon on kättesaadav kooli veebilehel
ja eKoolis.
(8) Lapsevanemat teavitatakse õpilase päevakava muutustest eKooli kaudu.

Kodukorra reguleerimisala

Kodukorraga määratletakse:
(1) Kodukorra reguleerimisala;
(2) Õppeaeg;
(3) Õppekirjanduse kasutamise ning tagastamise tingimused ja kord;
(4) Õpilase koolist väljaarvamine;
(5) Hindamisest teavitamise kord;
(6) Koolikohustuse täitmise tagamine;
(7) Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine;
(8) Õppest puudumise teavitamise kord;
(9) Arenguvestlused;
(10) Pikapäevarühm;
(11) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord;
(12) Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis;
(13) Õpilase ja vanema teavitamine;
(14) Õpilase tunnustamine;
(15) Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine ning nendest teavitamise kord;
(16) Koolimütsi statuut;
(17) Õpilasreeglid.