INFO! Vastuvõtt 1. klassi 2021-2022 õppeaastaks

Hea  lapsevanem!
Teie lapsele on määratud koolikoht Tallinna Ühisgümnaasiumis. Palume Teil koolikoht kinnitada eKooli keskkonnas „Kinnita“ nupu vajutamisega 10. juuniks 2021. Kui Te ei soovi, et laps asuks õppima meie koolis, siis vajutage palun „Keeldu kohast koolis“ nuppu. Kui Te ei soovi määratud koolikohta, siis soovitame koht ikkagi vastu võtta, loobuda koolikohast saate siis, kui olete ise leidnud uue kooli.

Kui olete koolikoha vastu võtnud, palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile sekretar@tyhg.edu.ee järgmised dokumendid:
• lapsevanema kirjalik avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm) Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
• lapse isikut tõendava dokumendi koopia
• dokumentide esitaja isikut tõendava dokumendi koopia
(Lapsevanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.)

• tervisekaart (väljastab perearst) saata meilile uhisg@kth.ee , meili teemaks 1. klass ja lapse nimi. Kokkuleppel kooliõe Tatjana Ingiga võib tervisedokumendid saata ka augustis või tuua tema kätte paberkandjal. Tatjana Ingi kontakt: uhisg@kth.ee, telefon 644 2140

MUUDETUD 30.06.2021
VÄLJAVÕTE  Haridus-ja Teadusministeeriumi 30.06.2021 kirjast nr 1.1-10.1/21/2715-3 Kooliminejate tervisetõendid

Eesti Perearstide Selts pöördus Haridus- ja Teadusministeeriumi poole ning palus edastada
info, et perearstid ei väljasta edaspidi kooliminejatele tervisetõendeid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi 9.08.2010 määruse „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021026?leiaKehti) § 3 punkt 3 sätestab, et kooli
vastuvõtmiseks tuleb esitada väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul. Infovahetuse
sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise
infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel
nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja
õpilane/eestkostja.
Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli
perearsti juures. Soovitame 1. klassi astuvate laste vanematele üldise infovahetuse käigus
tuletada meelde, et laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud perearsti juures
koolieelsel läbivaatusel.

Lugupidamisega
Liina Põld
juhataja
Alus- ja põhihariduse osakond

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
• õpilaspileti vormistamiseks saatke digitaalne dokumendifoto jpg (jpeg) formaadis e-mailiga aadressile: opilaspilet@gmail.com, maili teema: LAPSE NIMI

  • Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Fotol olev isik peab olema otsevaates. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga
  • Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat
  • Foto peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 475 × 600 pikslit.
  • Skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud.

Soovitatav on kasutada ID kaardi haldusvahendit pildi allalaadimiseks.

Dokumente saab esitada haridusametist teate saamise päevast kuni 15. juunini 2021.

Täiendav info:

Lapsevanema õigusi saate eKoolis taotleda alates septembri esimesest nädalast, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

KOOLITARBED-1.-klass (1)

Koolis on tasuline pikapäevarühm https://www.tyhg.edu.ee/tugiteenused/pikapaevaryhm/
Avalduse saab esitada õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul klassijuhatajale.

1.septembril kooliteed alustavate õpilaste vanemate koosolek toimub 24. augustil 2021. a kell 18.00.

Tallinna Ühisgümnaasiumis algab 2021/22 õ/a I klasside õppetöö I vahetuses. Tunnid algavad üldjuhul kell 8.00.
NB! 2022/23 õa alustab teine klass õppetööd II vahetuses. II vahetuse tunnid algavad kell 11.55 või 12.50, koolipäev võib lõppeda kell 17.25.

Edukat algavat kooliteed kogu perele!

11. juuni 2021