INFO Tallinna Haridusameti poolt määratud 2011/12 õ.a. I klassi õpilaskandidaatide vanematele

 

INFO Tallinna Haridusameti poolt määratud 2011/12 õ.a. I klassi õpilaskandidaatide vanematele 

VÄLJAVÕTE

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrus nr 28

 

§ 10. Tegevused peale elukohajärgse kooli määramist

(1) Kool teavitab hiljemalt eelneva õppeaasta 10. juuniks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis määratud elukohajärgsest koolist ….õpilaskandidaati või tema seaduslikku esindajat ….

(2) Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest 10 päeva jooksul pärast teate saamist.

(4) Kui isik või tema seaduslik esindaja ei teavita õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest lõike 2 kohaselt, on koolil õigus need komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi. Isikul või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.

 

Selgituseks: Nüüd tuleb lapsevanemal oodata seni, kuni koolist saadetakse eKooli kaudu kutse, mille kinnitamiseks või tagasilükkamiseks on lapsevanemal aega 10 päeva.

Tallinna Ühisgümnaasium oli, tulenevalt koolimaja suurusest, planeerinud avada 2011/12 õppeaastal kaks esimest klassi õpilaste täituvusega 26 õpilast klassis. 18. mail 2011.a. sai kool teada, et 52 õpilase asemel on kooli määratud 85 õpilast, nüüd on koolil vaja tekkinud olukorda analüüsida ja leida koostöös hoolekogu ja Tallinna Haridusametiga võimalusi selle parimaks lahendamiseks. Kohe, kui olukord on selgunud, anname sellest ka vanematele teada, seniks palume oodata. Kinnitame, et Tallinna Ühisgümnaasium kasutab kõiki olemasolevaid võimalusi ja ressursse, et saavutada meie praegustele ja tulevastele õpilastele parim lahendus.

 

20. mai 2011