Pikapäevarühm

Pikapäevarühma tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga  23.05.2016 nr HA-4/26

Kehtestada alates 1. septembrist 2016 Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu alljärgnevalt:

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Jrk nr Teenus Ühik Hind käibemaksuta € Käibemaksu määr % Lõpphind €
1.1. Pikapäevarühm (rühmas 16 õpilast) Tund 0,92 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 0,92

Tunnistada kehtetuks 01.septembrist 2016 Tallinna Haridusameti juhataja 29. detsembri 2014 käskkiri nr HA-4/69.

Pikapäevarühma eesmärgid:

·         aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi; kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

·        abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

·        õpetada lastele vastutustunnet;

·        arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

·        õpetada oskust teistega arvestada;

·        organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate töölehtede täitmine);

·        organiseerida aktiivset puhkust õues;

·        muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

·        suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa  1.klassi  õpilased.