Dokumendid

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Tallinna Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Tallinna Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi õppekava- on uuendamisel (15.03.2017)

Tallinna-Ühisgümnaasiumi-põhikooli-õppekava kinnitatud Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 4-5/4 05.02.2018

Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukava 2009-2011

Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukava 2012-2014

Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukava 2015-2017 kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 106 23.02.2015

Põhikooli riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Tallinna Ühisgümnaasiumi kodukord

Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 03.01.2017 nr 1.-2/2

Tunnustamise meetodid

Korrapidamise kord

HEV õpilaste tugisüsteemid

Pikapäevarühma kodukord ja päevakava

Pikapäevarühma töökorraldus

Tallinna Ühisgümnaasiumi raamatukogu kodukord

Uurimistööde juhend

Loodusainete uurimuste ja referaatide vormistamine

Uurimistööle esitatavad nõuded

Loovtööde korraldus TÜGs

Loovtööde ajakava 2017/2018 õppeaasta

Loovtööde teemad

Arenguvestluste läbiviimise kord Tallinna Ühisgümnaasiumis

Tallinna Ühisgümnaasiumi töötasujuhend

Tallinna Ühisgumnaasiumi asjaajamiskord Tallinna Haridusameti kooskõlastus 24.08.2016

Dokumendiregister